A KUNSZENTMÁRTONI KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK KÍNÁLATA HOGYAN ÉPÍTHETŐ BE AZ ÓVODAI NEVELÉSBE?

A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ önkormányzati intézmény, 2013. január 1-én alakult, a Helytörténeti Múzeum, a József Attila Könyvtár, a Szabó Gyula Művelődési Központ és a Deák utcai Óvodai Egység integrált intézményeként.

            Az intézményvezetés kiemelt feladatként határozta meg, hogy az óvodánk tagintézményeinkkel közösen az önálló szakmai elképzeléseiket megtartva közös célok megvalósítására törekedjenek, a kultúra közvetítése, a térség néprajzi, történeti, kulturális értékeinek a megőrzése, átadása érdekében.

            A közös kulturális programok, rendezvények megszervezése mellett olyan fejlesztő programokat dolgoztunk ki, amelyek alkalmasak a gyermekek képességfejlesztésére, tehetséggondozására egyaránt. Ezek ötvözik az óvodapedagógia, a múzeumpedagógia, a könyvtár pedagógia módszertanát és együttesen fejtik ki fejlesztő hatásukat. Az integrálást követő időszakban, a megváltozott intézményi arculat, az intézmény struktúrájából adódó lehetőségek hatására az óvoda pedagógiai programja átdolgozásra került. A kulturális tevékenységek (múzeum-, könyvtárlátogatás, népzenei, képzőművészeti tevékenységek) beépültek az óvodai nevelésünk mindennapjaiba, a heti-rend szerves részét képezik az óvodai tevékenységekkel együtt, amelyek segítik az óvodai nevelésünk cél és feladatrendszerének megvalósítását is.

            A múzeum-, könyvtár pedagógiai foglalkozások heti rendszerességgel kerülnek megszervezésre, amelyek alkalmasak az élményszerzésre, egy-egy téma, projekt feldolgozására, az ismeretek rendszerezésére egyaránt.

Óvodánk tehetségműhelyei közül három, tagintézményeinkben működik, külső szakemberek együttműködésével (Múzeumbarát-műhely, Könyvbarát-műhely, Művészetbarát műhely).

  • A múzeumbarát műhely célja a helytörténeti ismeretek, helyi értékek, hagyományok, szokások, hagyományos mesterségek (szűcs, szitakészítő, cukrász, fényképész, fazekas, cipész, kötélgyártó, kádár, rézműves) bemutatása és megismertetése, a múzeum állandó kiállításain, programjain, kézműves tevékenységein keresztül. A múzeumi foglakozások alkalmával népi kis mesterségek megismerésére is lehetőség nyílik (szövés, fonás, nemezelés, hímzés, agyagozás), amelyek során használati eszközöket, dísztárgyak készítenek a gyermekek. A kézműves tevékenységekbe bekapcsolódnak helyi alkotók (fazekas, népi iparművész, mézeskalácsos, fafaragó), akik hagyományos eljárásokkal, eszközökkel mutatják be a különböző munkafolyamatokat. A tevékenységek hatására fejlődnek a gyermekek képességei, formálódnak viselkedési szokásai, megalapozódik a szülőföldhöz való kötődésük. A mesterségek megismerése mellett a gyermekeknek lehetősége nyílik a Tiszazug történelmi múltjának tanulmányozására is a régészeti leletek, a Látványtár néprajzi gyűjteményének a segítségével.

Legfontosabb célunk, hogy a gyermekek kedveljék meg a múzeumot, interaktív módon kapcsolódjanak be a kiállításokba, a múzeum legyen a tapasztalatszerzés, a megismerés hiteles helyszíne, eszköze. Távlati célunk, hogy legyenek képesek felismerni az értékeket, a megszerzett tapasztalatokat, ismereteiket építsék be a mindennapi tevékenységeikbe és felnőtt korukra váljanak múzeumlátogatókká.

  • A Könyvbarát műhely a József Attila könyvtár és az óvodánk közös tehetségműhelye, 2015-től működik, az anyanyelvi nevelés területén kiemelkedő képességekkel rendelkező 5-6 éves gyermekek számára. A program célja, hogy a könyvtári foglalkozások segítségével, a gyermekekkel megszerettessük az irodalmi alkotásokat, megismertessük velük a könyvkölcsönzés szabályait, a könyvtár szolgáltatásait, könyvtárlátogatóvá neveljük őket. Kiemelt feladatunknak tekintjük a gyermekek anyanyelvi nevelését, szókincsbővítését, kommunikációs készségeiknek a fejlesztését a gyermekirodalom eszközeivel.
  • A Művészetbarát tehetségműhely a Szabó Gyula Művelődési Központban működik, amelynek célja, hogy a művészeti tevékenységeket kedvelő gyermekekkel megismertesse a különböző művészeti ágakat, tárlatok, kiállítások, hangversenyek, színházi és bábelőadások segítségével, változatos tevékenységek gyakorlásával. Kiemelt feladataink között szerepel, hogy bemutassuk a kultúra átadás lehetőségeit, a szabadidő hasznos eltöltésének módjait. Rendszeresen részt veszünk az óvodás korosztály számára rendezett programokon, rendezvényeken, ezen kívül havonta egy alkalommal tervszerűen felépített tematikus foglalkozásokon tevékenykednek gyermekeink. A foglalkozások további célja, hogy a megismerés mellett aktívan kapcsolódjanak be a különböző művészeti tevékenységbe.

            A fejlesztő programok sikeres megvalósítását művészeti iskolák, hagyományápoló családok, civil szervezetek segítik, amellyel az intézményen kívüli kultúra átadás, a helyi értékek megőrzése megvalósul. Rendszeresen részt veszünk városi, kistérségi rendezvényeken, tárlatokon, kiállításokon, amelyek gazdagítják a gyermekek kulturális tapasztalatait, ismereteit, és felkeltik érdeklődésüket a különböző művészeti ágak iránt.

A kulturális intézmények a fejlesztő tevékenységeken túl óvodai rendezvényeink helyszínei is, amelyek a tárgyi környezetükkel, a szakképzett munkatársaikkal segítik, hogy a kulturális tartalmak minél változatosabb módon kerüljenek bemutatásra.

  • A Szent Mihály napi-, Márton napi játszóházunk a Helytörténeti Múzeumban kerül megszervezésre, ahol az ünnepkörhöz kapcsolódó helyi szokások, hagyományok kerülnek előtérbe. A közgyűjteményi intézmény állandó és időszaki kiállításai, a Látványtárban található néprajzi gyűjtemény segíti a gyermekek tapasztalatainak, helytörténeti ismereteinek a bővítését, a kulturális értékeknek hiteles közvetítését.
  • A Népmese napja, a Költészet napja alkalmából minden évben közös kulturális programok megszervezésére kerül sor a József Attila könyvtárban, változatos irodalmi, művészeti tevékenységek biztosításával, amelyek elősegítik, hogy az óvodás gyermekeink az óvodába lépés pillanatától kezdve nyitottak, befogadóak legyenek az irodalmi alkotások iránt, megismerjék a kulturális intézmények által kínált lehetőségeket, a művelődés, a kultúraátadás helyszíneit, forrásait. Az intézményünk társadalmi elismertsége településünkön, a kistérségben évről évre növekszik. Az óvoda és a kulturális intézmények egyfajta bázisintézmény szerepet töltenek be a Tiszazug kistérségben, amelynek célja a közös történelmi, kulturális értékek felkutatása, megismertetése, megőrzése szakmai fórumok, kulturális programok, továbbképzések, szakmai kiadványok segítségével.
A Népmese Napja

2015-ben a kulturális intézményekkel történő eredményes együttműködésünkért elnyertük az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott „Kincses Kultúróvoda 2016”címet, amely meghatározza óvodánk jelenlegi arculatának alakulását. A pályázati összeg lehetőséget biztosított számunkra, hogy az általunk elkészített projekteket, az intézményen kívüli kultúraátadást, a hagyományok, szokások ápolását, a nemzeti, helyi értékek megismertetését, a tehetségígéretes gyermekek fejlesztését, a kulturális-, közgyűjteményi intézményekkel és a kistérségi óvodákkal kialakított együttműködésünket a korábbi évekhez viszonyítva magasabb színvonalon tudjuk megvalósítani. A városunkban működő kulturális intézmények mellett a környező települések múzeumait, színházait is rendszeresen látogatjuk, civil szervezetetekkel, művészeti iskolákkal bővítjük kulturális kapcsolatainkat, amellyel arra törekszünk, hogy a helyi, nemzeti értékeinket minél változatosabban tudjuk bemutatni óvodás gyermekeink számára.

A kistérségi településekre jellemző, hogy középiskola illetve felsőfokú intézmények hiányában a fiatalkorúak az általános iskola elvégzése után elkerülnek a szülői háztól és a szakirányú végzettség megszerzése után gyakran a szülőföldjüktől távol kerülve telepednek le. Ezért egyre nagyobb szerepet kap már az óvodáskorban a szülőföldhöz való kötődés kialakítása, az identitás tudat megalapozása, a helytörténeti ismeretek, a kulturális értékek megismertetése. Az intézményi jó gyakorlatunk bizonyítja, hogy a kulturális intézményekkel történő együttműködéssel ez a törekvés sikeresen megvalósítható.

Zene világnapja

Bíró Piroska, mesterpedagógus

KÁMK

Kapcsolódó cikkek

ÖNÁLLÓSÁGRA NEVELÉS

Kedves Haraszti Zsuzsa! Csodálattal nézem azokat a gyerekeket, akik önállóan képesek dolgokat megcsinálni. Az önálló tanulási képesség felbecsülhetetlen! Nem tudom, te hogy vagy vele, de én akkor vagyok a legbüszkébb

A DÁN NEVELÉS 7 ARANYSZABÁLYA

Nagyjából két éve találkoztam először a dán Iben Sandahl pszichoterapeuta nevelési elméleteivel. (Chilldren) Egy kis kutatás, sok olvasás, illetve előadások meghallgatása után tudtam, hogy ez az az irány, amelyet szeretnék én is kipróbálni, alkalmazni saját családomban.

INTERJÚ VEKERDY TAMÁSSAL

Dr. Vekerdy Tamás, pszichológus Az óvoda nem arra való, hogy felkészítse a gyereket az iskolára Forrás: babaszoba.hu „Az óvoda arra való, hogy az óvodás korú gyerek számára a legkedvezőbb környezetet