A KUNSZENTMÁRTONI KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK KÍNÁLATA HOGYAN ÉPÍTHETŐ BE AZ ÓVODAI NEVELÉSBE?

A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ önkormányzati intézmény, 2013. január 1-én alakult, a Helytörténeti Múzeum, a József Attila Könyvtár, a Szabó Gyula Művelődési Központ és a Deák utcai Óvodai Egység integrált intézményeként.

            Az intézményvezetés kiemelt feladatként határozta meg, hogy az óvodánk tagintézményeinkkel közösen az önálló szakmai elképzeléseiket megtartva közös célok megvalósítására törekedjenek, a kultúra közvetítése, a térség néprajzi, történeti, kulturális értékeinek a megőrzése, átadása érdekében.

            A közös kulturális programok, rendezvények megszervezése mellett olyan fejlesztő programokat dolgoztunk ki, amelyek alkalmasak a gyermekek képességfejlesztésére, tehetséggondozására egyaránt. Ezek ötvözik az óvodapedagógia, a múzeumpedagógia, a könyvtár pedagógia módszertanát és együttesen fejtik ki fejlesztő hatásukat. Az integrálást követő időszakban, a megváltozott intézményi arculat, az intézmény struktúrájából adódó lehetőségek hatására az óvoda pedagógiai programja átdolgozásra került. A kulturális tevékenységek (múzeum-, könyvtárlátogatás, népzenei, képzőművészeti tevékenységek) beépültek az óvodai nevelésünk mindennapjaiba, a heti-rend szerves részét képezik az óvodai tevékenységekkel együtt, amelyek segítik az óvodai nevelésünk cél és feladatrendszerének megvalósítását is.

            A múzeum-, könyvtár pedagógiai foglalkozások heti rendszerességgel kerülnek megszervezésre, amelyek alkalmasak az élményszerzésre, egy-egy téma, projekt feldolgozására, az ismeretek rendszerezésére egyaránt.

Óvodánk tehetségműhelyei közül három, tagintézményeinkben működik, külső szakemberek együttműködésével (Múzeumbarát-műhely, Könyvbarát-műhely, Művészetbarát műhely).

  • A múzeumbarát műhely célja a helytörténeti ismeretek, helyi értékek, hagyományok, szokások, hagyományos mesterségek (szűcs, szitakészítő, cukrász, fényképész, fazekas, cipész, kötélgyártó, kádár, rézműves) bemutatása és megismertetése, a múzeum állandó kiállításain, programjain, kézműves tevékenységein keresztül. A múzeumi foglakozások alkalmával népi kis mesterségek megismerésére is lehetőség nyílik (szövés, fonás, nemezelés, hímzés, agyagozás), amelyek során használati eszközöket, dísztárgyak készítenek a gyermekek. A kézműves tevékenységekbe bekapcsolódnak helyi alkotók (fazekas, népi iparművész, mézeskalácsos, fafaragó), akik hagyományos eljárásokkal, eszközökkel mutatják be a különböző munkafolyamatokat. A tevékenységek hatására fejlődnek a gyermekek képességei, formálódnak viselkedési szokásai, megalapozódik a szülőföldhöz való kötődésük. A mesterségek megismerése mellett a gyermekeknek lehetősége nyílik a Tiszazug történelmi múltjának tanulmányozására is a régészeti leletek, a Látványtár néprajzi gyűjteményének a segítségével.

Legfontosabb célunk, hogy a gyermekek kedveljék meg a múzeumot, interaktív módon kapcsolódjanak be a kiállításokba, a múzeum legyen a tapasztalatszerzés, a megismerés hiteles helyszíne, eszköze. Távlati célunk, hogy legyenek képesek felismerni az értékeket, a megszerzett tapasztalatokat, ismereteiket építsék be a mindennapi tevékenységeikbe és felnőtt korukra váljanak múzeumlátogatókká.

  • A Könyvbarát műhely a József Attila könyvtár és az óvodánk közös tehetségműhelye, 2015-től működik, az anyanyelvi nevelés területén kiemelkedő képességekkel rendelkező 5-6 éves gyermekek számára. A program célja, hogy a könyvtári foglalkozások segítségével, a gyermekekkel megszerettessük az irodalmi alkotásokat, megismertessük velük a könyvkölcsönzés szabályait, a könyvtár szolgáltatásait, könyvtárlátogatóvá neveljük őket. Kiemelt feladatunknak tekintjük a gyermekek anyanyelvi nevelését, szókincsbővítését, kommunikációs készségeiknek a fejlesztését a gyermekirodalom eszközeivel.
  • A Művészetbarát tehetségműhely a Szabó Gyula Művelődési Központban működik, amelynek célja, hogy a művészeti tevékenységeket kedvelő gyermekekkel megismertesse a különböző művészeti ágakat, tárlatok, kiállítások, hangversenyek, színházi és bábelőadások segítségével, változatos tevékenységek gyakorlásával. Kiemelt feladataink között szerepel, hogy bemutassuk a kultúra átadás lehetőségeit, a szabadidő hasznos eltöltésének módjait. Rendszeresen részt veszünk az óvodás korosztály számára rendezett programokon, rendezvényeken, ezen kívül havonta egy alkalommal tervszerűen felépített tematikus foglalkozásokon tevékenykednek gyermekeink. A foglalkozások további célja, hogy a megismerés mellett aktívan kapcsolódjanak be a különböző művészeti tevékenységbe.

            A fejlesztő programok sikeres megvalósítását művészeti iskolák, hagyományápoló családok, civil szervezetek segítik, amellyel az intézményen kívüli kultúra átadás, a helyi értékek megőrzése megvalósul. Rendszeresen részt veszünk városi, kistérségi rendezvényeken, tárlatokon, kiállításokon, amelyek gazdagítják a gyermekek kulturális tapasztalatait, ismereteit, és felkeltik érdeklődésüket a különböző művészeti ágak iránt.

A kulturális intézmények a fejlesztő tevékenységeken túl óvodai rendezvényeink helyszínei is, amelyek a tárgyi környezetükkel, a szakképzett munkatársaikkal segítik, hogy a kulturális tartalmak minél változatosabb módon kerüljenek bemutatásra.

  • A Szent Mihály napi-, Márton napi játszóházunk a Helytörténeti Múzeumban kerül megszervezésre, ahol az ünnepkörhöz kapcsolódó helyi szokások, hagyományok kerülnek előtérbe. A közgyűjteményi intézmény állandó és időszaki kiállításai, a Látványtárban található néprajzi gyűjtemény segíti a gyermekek tapasztalatainak, helytörténeti ismereteinek a bővítését, a kulturális értékeknek hiteles közvetítését.
  • A Népmese napja, a Költészet napja alkalmából minden évben közös kulturális programok megszervezésére kerül sor a József Attila könyvtárban, változatos irodalmi, művészeti tevékenységek biztosításával, amelyek elősegítik, hogy az óvodás gyermekeink az óvodába lépés pillanatától kezdve nyitottak, befogadóak legyenek az irodalmi alkotások iránt, megismerjék a kulturális intézmények által kínált lehetőségeket, a művelődés, a kultúraátadás helyszíneit, forrásait. Az intézményünk társadalmi elismertsége településünkön, a kistérségben évről évre növekszik. Az óvoda és a kulturális intézmények egyfajta bázisintézmény szerepet töltenek be a Tiszazug kistérségben, amelynek célja a közös történelmi, kulturális értékek felkutatása, megismertetése, megőrzése szakmai fórumok, kulturális programok, továbbképzések, szakmai kiadványok segítségével.
A Népmese Napja

2015-ben a kulturális intézményekkel történő eredményes együttműködésünkért elnyertük az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott „Kincses Kultúróvoda 2016”címet, amely meghatározza óvodánk jelenlegi arculatának alakulását. A pályázati összeg lehetőséget biztosított számunkra, hogy az általunk elkészített projekteket, az intézményen kívüli kultúraátadást, a hagyományok, szokások ápolását, a nemzeti, helyi értékek megismertetését, a tehetségígéretes gyermekek fejlesztését, a kulturális-, közgyűjteményi intézményekkel és a kistérségi óvodákkal kialakított együttműködésünket a korábbi évekhez viszonyítva magasabb színvonalon tudjuk megvalósítani. A városunkban működő kulturális intézmények mellett a környező települések múzeumait, színházait is rendszeresen látogatjuk, civil szervezetetekkel, művészeti iskolákkal bővítjük kulturális kapcsolatainkat, amellyel arra törekszünk, hogy a helyi, nemzeti értékeinket minél változatosabban tudjuk bemutatni óvodás gyermekeink számára.

A kistérségi településekre jellemző, hogy középiskola illetve felsőfokú intézmények hiányában a fiatalkorúak az általános iskola elvégzése után elkerülnek a szülői háztól és a szakirányú végzettség megszerzése után gyakran a szülőföldjüktől távol kerülve telepednek le. Ezért egyre nagyobb szerepet kap már az óvodáskorban a szülőföldhöz való kötődés kialakítása, az identitás tudat megalapozása, a helytörténeti ismeretek, a kulturális értékek megismertetése. Az intézményi jó gyakorlatunk bizonyítja, hogy a kulturális intézményekkel történő együttműködéssel ez a törekvés sikeresen megvalósítható.

Zene világnapja

Bíró Piroska, mesterpedagógus

KÁMK

Kapcsolódó cikkek

CSODÁK PALOTÁJA?

Minden generációnak élmény, azontúl Élményközpont, ahol a tudást játszva lehet megszerezni, de Játszóház is, amely minden korosztálynak szórakoztató hely. Oktatási intézmény is, melyben információkhoz jut és játékos módon tanulhat a

A FERTŐTLENÍTŐK KÁROS HATÁSAI

A koronavírus járvány kitörésével előtérbe került és megsokszorozódott a különböző fertőtlenítő szerek használata. Sajnos a kisbetűs részt, vagyis a használati utasítást sokan nem olvassák el a fertőtlenítő termékek hátulján és

MARXÉK

Ezúttal a filozófus doktorra és a feleségével való kapcsolatára, Jenny von Westphalenre (1814-1881) gondolok. Aki haláláig hű szellemi és lelki társa maradt Karl Marxnak (1818- 1883), a XIX. század egyik